Polityka prywatności

Świat to za mało, gdy płyniesz ze mną.

Polityka prywatności serwisu www. nauticos.pl

 1.  Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.nauticos.pl poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zawartych w serwisie jest Gabriel Stangret prowadzący działalność gospodarczą pod firmą nauticos.pl Gabriel Stangret, adres: ul. Gen. Jankego 10/2, 40-612 Katowice,
  NIP: 246-206-37-36, REGON: 368548135, adres elektroniczny: nauticos@interia.pl
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – z rozporządzeniem o ochronie danych, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  [Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);
  Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
  Rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024);
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE].
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
  w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera w czasie rejestracji lub dokonywania zamówienia informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  Dane te obejmują: nazwisko i imię, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby (płatnik), adres doręczenia,  numer telefonu, kupowane towary, numer konta bankowego (w przypadku obsługi zwrotów).
 7. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia – jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z konkretną osobą.
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.
  Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po wykonaniu i dostarczeniu zamówienia dane przechowywane są w systemie produkcyjnym  przez okres 6 tygodni, aby zapewnić realizację ewentualnej reklamacji lub umożliwić ponowne zamówienie produktu. Po tym okresie dane są bezpowrotnie kasowane.
  Na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń dane mogą być przechowywane na czas wyjaśnienia sporu.
 8. Administrator nauticos.pl powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz nauticos.pl usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień i usług: firmy realizujące dostawy kurierskie zamówień oraz w celu zaksięgowania dochodu. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione nieupoważnionym osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9.  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji, uzupełnienia, uaktualnienia i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane logując się do Swojego konta dostępnego pod adresem www.nauticos.pl bądź kontaktując się z nami.
 10. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych Użytkownika przez osoby nieupoważnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieuprawnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

   

   

Translate »